RÄTTSLIGT MEDDELANDE / ANVÄNDNINGSVILLKOR

I enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE) meddelar Rent a Hause Majorca S.L att företaget äger webbplatsen www.rentavillamallorca.com. I enlighet med kraven i artikel 10 i ovannämnda lag informerar Rent a Hause Majorca S.L. om följande uppgifter:

Ägaren av denna webbplats är Rent a Hause Majorca S.L, med CIF B57790081 och med säte på Pare Vives,56 , Pollensa (ISLA DE MALLORCA) (ILLES BALEARS) E-postadressen för att kontakta företaget är: admin@rentavillamallorca.com.

Användare och ansvarssystem


När du surfar, får tillgång till och använder webbplatsen Rent a Hause Majorca S.L., godkänner du som användare, genom att surfa på webbplatsen Rent a Hause Majorca S.L., alla de användningsvillkor som fastställs här, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande bestämmelser om obligatorisk laglig efterlevnad i förekommande fall.

På webbplatsen Rent a Hause Majorca S.L. finns ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren ansvarar för att webbplatsen används på rätt sätt. Ansvaret kommer att omfatta följande:

- Riktigheten och lagligheten av den information som användaren lämnar i de formulär som Rent a Hause Majorca S.L tillhandahåller för att få tillgång till visst innehåll eller vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen.

- Användning av information, tjänster och data som erbjuds av Rent a Hause Majorca S.L som strider mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, moralen, god sed eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan skada tredje parters rättigheter eller webbplatsens funktion.

Policy för kopplingar och undantag från ansvar


Rent a Hause Majorca S.L. ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som användaren kan komma åt via länkar på webbplatsen och förklarar att den under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon form av kontroll över innehållet på andra webbplatser. Företaget garanterar inte heller den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, tillförlitligheten, giltigheten eller lagligheten hos webbplatser som inte tillhör företaget och som kan nås via länkarna.

Rent a Hause Majorca S.L. förklarar att man har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika att användarna av webbplatsen drabbas av skador som kan uppstå i samband med att de surfar på webbplatsen.
Rent a Hause Majorca S.L. är därför inte i något fall ansvarig för eventuella skador som användaren kan drabbas av när han eller hon surfar på Internet.

Ändringar


Rent a Hause Majorca S.L förbehåller sig rätten att utan förvarning göra de ändringar som anses lämpliga i innehållet på webbplatsen. Både när det gäller innehållet på webbplatsen och villkoren för dess användning. Dessa ändringar kan göras via webbplatsen på alla sätt som är tillåtna enligt lag och ska vara bindande under den tid de publiceras på webbplatsen och tills de inte ändras på ett giltigt sätt genom senare ändringar.

Dataskydd


I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att införlivas i det behandlingssystem som ägs av Rent a Villa Mallorca C.B. med CIF B57790081 och med säte på Pare Vives, 56, Pollensa (ISLA DE MALLORCA) (ILLES BALEARS), i syfte att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som fastställts mellan de två parterna. I enlighet med gällande lagstiftning informerar Rent a Hause Majorca S.L. dig om att uppgifterna kommer att sparas under den period som är absolut nödvändig för att uppfylla ovannämnda krav.

Vi informerar dig om att vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med ditt samtycke.
Rent a Hause Majorca S.L. meddelar att man kommer att behandla uppgifterna på ett lagligt, lojalt, öppet, adekvat, relevant, begränsat, korrekt och uppdaterat sätt. Därför åtar sig Rent a Hause Majorca S.L. att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att de raderas eller korrigeras utan dröjsmål när de är felaktiga.
I enlighet med de rättigheter som följer av gällande lagstiftning om dataskydd kan du utöva din rätt till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och invändning mot behandlingen av personuppgifter samt det samtycke som ges till behandlingen av dessa uppgifter genom att skicka din begäran till ovanstående postadress eller e-post admin@rentavillamallorca.com.
Du kan kontakta den behöriga kontrollmyndigheten för att lämna in den ansökan som du anser vara lämplig.
SSL-certifikat (Secure Sockets Layer)


SSL-certifikatet ger autentisering, integritet och säkerhet för information mellan Rent a Hause Majorca S.L. och användaren.
Rent a Hause Majorca S.L har ett säkerhetscertifikat som används av SSL CERTIFICATE för att skapa säkra anslutningar.
I denna process ställs flera parametrar in för att göra anslutningen säker och upprättas med hjälp av fördefinierade nycklar, som kodar och avkodar all data som skickas tills anslutningen stängs.

Immateriella och industriella rättigheter


Rent a Hause Majorca S.L. äger själv eller i egenskap av förvärvare alla immateriella och industriella rättigheter till sin webbplats, liksom de delar som ingår i den (inte begränsat till bilder, ljud, ljud, video, mjukvara eller text, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material som används, datorprogram som är nödvändiga för dess drift, åtkomst och användning etc.). ), som ägs av Rent a Hause Majorca S.L. De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, varvid både den spanska lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen på detta område samt internationella avtal som rör detta område och som undertecknats av Spanien är tillämpliga.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter är det uttryckligen förbjudet att reproducera, distribuera och offentligt kommunicera, inklusive tillgängliggörande, hela eller delar av innehållet på denna webbplats i kommersiellt syfte, på alla medier och med alla tekniska medel, utan tillstånd från Rent a Hause Majorca S.L.

Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av Rent a Hause Majorca S.L . Du kan se portalens delar och även skriva ut, kopiera och lagra dem på hårddisken i din dator eller annan hårdvara, förutsatt att det endast och uteslutande är för personligt och privat bruk. Användaren måste avstå från att radera, ändra, kringgå eller manipulera skyddsanordningar eller säkerhetssystem som installerats på Rent a Hause Majorca S.L:s sidor.

Rättsliga åtgärder, tillämplig lagstiftning och jurisdiktion


Rent a Hause Majorca S.L. förbehåller sig också rätten att vidta civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som bedöms lämpliga vid missbruk av webbplatsen och dess innehåll eller vid brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och leverantören ska regleras av de bestämmelser som är gällande och tillämpliga på det spanska territoriet. Om en tvist uppstår kan parterna överlämna tvisten till skiljedom eller vända sig till den ordinarie domstolen i enlighet med reglerna om jurisdiktion och behörighet i detta avseende. Rent a Hause Majorca S.L har sitt säte i ILLES BALEARS, Spanien.